Skip to:

- Do Rzecznika Praw Dziecka napływają prośby o interwencję, w których zgłaszający sygnalizują  trudną sytuację  rodzin zastępczych – wskazuje Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej.

Skargi nawiązują do zapowiadanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projektu zmian przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i dotyczą między innymi:

-    okresowych umów cywilno-prawnych zawieranych z rodzinami zastępczymi, a nie gwarantujących im stabilnego zatrudnienia i poczucia bezpieczeństwa;

-    niedostatecznego finansowego wsparcia dla rodzin zastępczych;

-    braku realnego instytucjonalnego wsparcia dla rodzin zastępczych;

-    braku procedur gwarantujących ochronę i dochodzenie przysługujących rodzinom zastępczym praw;

-    rejonizacji przy umieszczaniu dzieci;

-    braku pełnego wglądu w dokumentację dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz dot. rodziny zastępczej.

- W ocenie skarżących zapowiadane zmiany ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie rozwiązują powyższych problemów z jakimi borykają się rodziny zastępcze – podkreśla Marek Michalak i przywołuje raport NIK z 4 kwietnia 2017 roku o działaniach powiatów na rzecz tworzenia i wsparcia rodzin zastępczych, w którym wskazano, że system pozyskiwania kandydatów na rodziców zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz system wsparcia już funkcjonujących rodzin zastępczych jest niewydolny.

- W ciągu trzech lat nastąpił spadek o ponad 50 proc. liczby szkoleń organizowanych dla rodzin zastępczych, co świadczy o braku dbałości powiatów w zakresie podnoszenia kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodzin – wylicza RPD, zwracając uwagę, że rodziny zastępcze mają również problemy z szybkim dostępem do specjalistycznych placówek medycznych oraz uzyskaniem pomocy psychologów, pedagogów i terapeutów poza kolejnością.

Zdaniem Rzecznika z powyższych powodów rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej następuje zbyt wolno w stosunku do potrzeb. - W skontrolowanych powiatach odnotowano wręcz spadek liczby rodzin zastępczych. Brakuje w szczególności rodzin zawodowych pełniących funkcje pogotowia rodzinnego i specjalistycznych, do których mogłyby być kierowane dzieci z deficytami wychowawczymi lub zdrowotnymi – podkreśla RPD, prosząc szefową MRPiPS o przedstawienie stanowiska w sprawie rozwiązania sygnalizowanych przez zgłaszających i NIK problemów.

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (PDF)

Odpowiedź MRPiPS (PDF)