Skip to:

8 kwietnia 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Seredyn o uzupełnienie stanowiska resortu w sprawie wykładni przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, a w szczególności o ustalenie, czy członkiem rodziny osoby samotnie wychowującej dziecko jest drugie z rodziców, niewychowujące swojego dziecka.

Wątpliwości powstały w toku badania przez Rzecznika postępowań administracyjnych, prowadzonych na wniosek osób starających się o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. „becikowego”), ponieważ odmawianie drugiemu rodzicowi statusu członka rodziny skutkuje tym, że dochód osiągany przez owego rodzica nie jest zaliczany do dochodu rodziny osoby samotnie wychowującej dziecko. Ustalenie dochodu rodziny ma znaczenie dla ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, w tym – „becikowego”.

W piśmie z 23 stycznia br., znak: DSR-IV-053-82-1-TW/14, Minister Pracy i Polityki Społecznej wyraził pogląd, że w wyżej opisanej sytuacji przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych nie uzależniają ustalenia prawa do świadczeń od wpisania drugiego z rodziców do składu rodziny. Rzecznik zwrócił się więc o przedłożenie argumentacji prawnej na poparcie tego poglądu.

Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej