Skip to:

O uszczelnienie systemu monitorowania losów dziecka Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zabiega od wielu lat. Do tej pory realizacji doczekały się postulaty RPD o wprowadzenie Książeczki Zdrowia Dziecka – jako państwowego dokumentu medycznego oraz wprowadzenie m.in. przepisu zobowiązującego podmiot leczniczy, w którym odbył się poród, do przekazania informacji o porodzie położnej podstawowej opieki zdrowotnej lub podmiotowi sprawującemu opiekę nad matką w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Marek Michalak dostrzegł jednak konieczność wprowadzenia kolejnych rozwiązań prawnych.

W wystąpieniu do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła z 27 czerwca br. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił uwagę na brak narzędzi prawnych kontrolujących losy dziecka w przypadku niezgłoszenia się przez rodzica (opiekuna prawnego) do placówki medycznej. Wskazał, że nie regulują tego problemu ani rozporządzenie w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (obowiązujące jedynie do końca grudnia 2018 r.) ani rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.

Rzecznik podkreślił, że znowelizowane przepisy miały uszczelnić system ochrony zdrowia dziecka, lecz z praktyki wynika, że wprowadzane zmiany są niewystarczające w sytuacji, w której rodzic (opiekun) nie dokona wyboru lekarza lub nie jest zainteresowany otoczeniem dziecka opieką medyczną. W ocenie Rzecznika należy przedsięwziąć kolejne działania mające na celu lepsze zabezpieczenie dobra dzieci w systemie ochrony zdrowia. 

Minister Zdrowia – powołany w MZ Zespół podda szczególnej rozwadze propozycje RPD

W odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka, Minister Zdrowia poinformował, że kwestie monitorowania losów dziecka od jego urodzenia, która z inicjatywy Rzecznika została uregulowana w obowiązującym rozporządzeniu, zostanie wzięta pod szczególną rozwagę w pracach Zespołu powołanego w resorcie, który opracowuje nową regulacje prawną. Podkreślił, że dyskusji będzie poddany również problem ewentualnych działań ze strony podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (poz), w przypadku, gdy rodzice nie zgłoszą się z dzieckiem do placówki, a położnej (poz) nie uda się nawiązać kontaktu w celu odbycia wizyt patronażowych.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia (PDF)

Odpowiedź Ministra Zdrowia (PDF)