Skip to:

9 lutego 2016 r. Rzecznik Praw Dziecka przedstawił stanowisko do rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. – RPD pozytywnie ocenia dążenia ustawodawcy, mające na celu wsparcie polityki prorodzinnej, poprzez wspomożenie finansowe rodzin w związku z wychowaniem dzieci. Jednakże oceniając poszczególne rozwiązania, sygnalizuję potrzebę uzupełnienia projektu tak, aby w pełni urzeczywistniał on konstytucyjną zasadę sprawiedliwości społecznej. Nie ma dzieci gorszych i lepszych, wszystkie dzieci są równe i należy im się taka sama pomoc od państwa – mówił podczas debaty Marek Michalak. Szczegółowe uwagi, w formie wystąpienia generalnego, RPD przekazał również na ręce Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego.

Proponowane świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł – zdaniem Rzecznika - stanowi ważny element całościowego i długofalowego wsparcia dla polskich rodzin. Jest także znaczącym dopełnieniem funkcjonujących rozwiązań pomocowych, wprowadzonych w ostatnich latach m.in. świadczenia rodzicielskiego, przyznawanego na zasadach analogicznych do urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, zasady „złotówka za złotówkę” dla rodzin przekraczających próg dochodowy czy udogodnień związanych z urlopem ojcowskim.

Oceniając poszczególne rozwiązania zawarte w propozycji ustawy Marek Michalak zasygnalizował jednak potrzebę uzupełnienia projektu, tak aby w pełni urzeczywistniał konstytucyjną zasadę sprawiedliwości społecznej.

Rzecznik Praw Dziecka dostrzega brak obiektywnego uzasadnienia dla odmiennego traktowania pierwszego dziecka w rodzinie. Wskazuje także na nierówne traktowanie rodzin wychowujących jedno dziecko, gdyż - co do zasady - wyłącza z kręgu osób uprawnionych do uzyskania świadczenia tych rodziców, opiekunów faktycznych albo opiekunów prawnych dziecka, którzy przekraczają określony w ustawie próg dochodowy.

Marek Michalak zwraca również uwagę, że w rodzinie wychowującej dziecko w wieku powyżej 16 r.ż do 18 lat, legitymujące się lekkim stopniem niepełnosprawności, świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługiwać będzie wówczas, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy 800 zł.

- Niczym nieuzasadnione jest rozróżnianie rodzin wychowujących dziecko z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, z rodzinami, które wychowują dzieci z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym – podkreśla RPD.

RPD apeluje także o uwzględnienie szczególnej pozycji osób samotnie wychowujących dziecko, będących w trudnej sytuacji materialnej, których dochód na członka rodziny nieznacznie przekracza progi dochodowe wskazane projektem oraz konieczność rozwiązania kwestii uczących się dzieci (pełnoletnich).

Osobną – ale równie ważną kwestią – pozostaje konieczność urealnienia pomocy rodzinom wychowujących jedno dziecko, poprzez podwyższenie progów dochodowych osobom uprawnionym do alimentów. Powyższe należy odnieść także do progów dochodowych warunkujących nabycie uprawnienia do świadczenia wychowawczego. Zdaniem Rzecznika wsparcie finansowe w postaci 500 zł, nie powinno pomijać tych opiekunów dziecka, którzy nie będą w stanie spełnić wymogów ustawowych związanych z progiem dochodowym, — w efekcie czego nie dostają żadnej pomocy pomimo, iż wychowywane przez nich pierwsze dziecko wymaga równoważnych, z młodszym rodzeństwem wydatków.

Marek Michalak dobrze ocenił natomiast propozycję przyznania 500 zł rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia oraz wyłączenie dochodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia wychowawczego z katalogu dochodów warunkujących nabycie prawa do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń materialnych dla uczniów.

Sejmowe wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka (wideo)

Stanowisko Rzecznika Praw Dziecka do rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci zawartego w druku nr 216

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Marszałka Sejmu RP