Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka proponuje zmianę przepisów, tak aby nie różnicowały ​prawa cudzoziemców do świadczenia 500+​. Dziś wsparcie finansowe na wychowanie dzieci otrzymują jedynie cudzoziemcy​, którzy w karcie pobytu posiadają adnotację „dostęp do rynku pracy”. – Świadczenie należy się wszystkim, którzy przebywają w Polsce legalnie i mają prawo do pracy w naszym kraju – uważa Marek Michalak.

Kilka miesięcy temu Rzecznik Praw Dziecka interweniował w sprawie, w której Burmistrz Bielska Podlaskiego odmówił świadczenia 500+ rodzinie z Ukrainy, mimo iż jej członkowie posiadali w kartach pobytu adnotację "dostęp do rynku pracy". ​ Stanowisko Rzecznika potwierdziło w swojej decyzji​ Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku, które stwierdziło nieważność decyzji o odmowie przyznania tej rodzinie świadczenia​ 500+.

​RPD analizując przepisy oraz decyzje odmowne, przekazywane mu przez cudzoziemców​ wraz z prośbą o wsparcie, ​zauważył, że przepisy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci są niejasne, jeśli chodzi o to, czy gwarantują prawo do świadczenia 500+ cudzoziemcom, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zgodę na pobyt ze względów humanitarnych. Niestety redakcja obecnych przepisów ustawy ​powoduje, że wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast oraz samorządowe kolegia odwoławcze odmawiają przyznania im ​świadczenia wychowawczego.​

- Cudzoziemcy ci mają bezterminowe prawo pobytu w naszym kraju oraz mogą korzystać z polskiego rynku pracy na tych samych zasadach, co obywatele polscy, tzn. ​nie potrzebują zezwolenia na pracę. Z​ różnych względów ich dokumenty nie zawierają adnotacji „dostęp do rynku pracy”. Informacja ta nie może być wyznacznikiem decydującym – przekonuje Marek Michalak. 

Podobnego zdania jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które w odpowiedzi na pismo RPD wskazało, że: „w identycznej sytuacji prawnej, jak cudzoziemcy posiadający kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, są cudzoziemcy, którzy takiej karty nie posiadają, ale również mają prawo do pracy w Polsce, z mocy prawa, na podstawie przepisów szczególnych lub na podstawie zezwolenia na pracę udzielonego na podstawie przepisów szczególnych.”

- Różnicowanie sytuacji prawnej cudzoziemców jedynie ze względu na techniczną cechę wydawanych im kart pobytu, naruszałoby wyrażony w art. 32 Konstytucji nakaz równego traktowania przez władze publiczne podmiotów podobnych. Interwencja legislacyjna jest w tym przypadku konieczna. Jej brak będzie oznaczał, że wiele rodzin cudzoziemskich zostanie bezpodstawnie pozbawionych należnej im pomocy ze strony państwa – zauważa Rzecznik.

W wystąpieniu do Elżbiety Rafalskiej RPD apeluje o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, która doprowadzi do ujednolicenia katalogu cudzoziemców uprawnionych do świadczenia 500+, wskazuje również​ konkretne przepisy prawa, które powinny ulec zmianie.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Odpowiedź