Skip to:

28 czerwca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się ponownie do Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas w sprawie oceniania osiągnięć ucznia na zajęciach wychowania fizycznego.

Na problem oceniania osiągnięć uczniów na zajęciach fizycznych Rzecznik Praw Dziecka zwracał już uwagę w wystąpieniach z lipca 2011 i 2012 roku. W poprawie sytuacji niestety nie pomogła wprowadzona możliwość realizacji zajęć wychowania fizycznego w formach do wyboru przez uczniów. Podkreślił, iż konieczne jest wskazanie w wewnątrzszkolnym systemie oceniania w sposób wymierny (uwzględniając realizację zajęć wychowania fizycznego w formach do wyboru przez uczniów), przy jakim wysiłku i wkładzie pracy w wykonywanie zadań, uczeń może uzyskiwać coraz wyższe oceny z tego przedmiotu, łącznie z otrzymaniem oceny celującej.

Mając powyższe na uwadze Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o podjęcie działań, które zobowiązałyby dyrektorów szkół i nauczycieli wychowania fizycznego do dostosowania wewnątrzszkolnych systemów oceniania do obowiązujących przepisów prawa. System oceniania powinien wytworzyć pozytywny stosunek uczniów do lekcji wychowania fizycznego, który przełoży się na potrzebę uprawiania sportu i rekreacji w przyszłości.

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej

Odpowiedź Ministra Edukacji Narodowej