Skip to:

29 kwietnia 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza z prośbą o analizę zasadności podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do zapewnienia dni wolnych na opiekę nad dzieckiem, stosownie do liczby dzieci wychowujących się w rodzinie.

W myśl art. 188 Kodeksu pracy pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługują dwa dni wolne od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, bez względu na to, czy wychowuje on jedno, czy więcej dzieci. Zgodnie z ww. przepisem opiekunowie, którzy skorzystali z dnia wolnego, aby załatwić sprawy związane z jednym dzieckiem, nie mają możliwości skorzystania z takiego uprawniania w związku z potrzebami pozostałych dzieci.

Istotą przepisu jest umożliwianie opiekunom załatwienia spraw związanych z dziećmi, co w niektórych wypadkach możliwe jest tylko w godzinach ich pracy. Zgodnie z ww. przepisem opiekunowie, którzy skorzystali z dnia wolnego, aby załatwić sprawy związane z jednym dzieckiem, nie mają możliwości skorzystania z takiego dnia w związku ze sprawami pozostałych dzieci. Poruszane przez Rzecznika Praw Dziecka problemy zostały dostrzeżone także przez Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, który zwraca uwagę, że przepis w obecnym brzmieniu jest niezgodny z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa, ponieważ dyskryminuje dzieci z rodzin wielodzietnych.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Pracy i Polityki Społecznej