Skip to:

29 września br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza przedstawił wątpliwości sygnalizowane przez środowiska wykonujące orzeczenia w zakresie umieszczenia małoletnich w pieczy zastępczej.

Zgłaszane problemy dotyczyły rozbieżności w interpretacji przepisów dotyczących osób odpowiedzialnych i uprawnionych do dowiezienia dziecka do konkretnej instytucji pieczy zastępczej, jak i kwestii finansowania tej czynności.

W ocenie Rzecznika Praw Dziecka konieczne jest dokonanie analizy przepisów o odebraniu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką pod kątem ich kompletności i podjęcie działań zmierzających do ich uzupełnienia.

Ponadto Rzecznik zwrócił się o ewentualne wydanie wytycznych dla instytucji odpowiedzialnych za wykonywanie postanowień o umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej, które wyjaśnią podnoszone wątpliwości i jednocześnie ustanowią standardy dla zapewnienia małoletnim odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w trakcie wykonywanych czynności.

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Odpowiedź Ministra Pracy i Polityki Społecznej