Skip to:

- Do rodziców z dziećmi, którzy nie mają miejsca stałego pobytu powinna być adresowana pomoc w postaci domów,  spełniających warunki dla zamieszkania z dzieckiem. Schroniska dla osób bezdomnych takich wymogów nie spełniają - pisze Rzecznik Praw Dziecka w wystąpieniu do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej i pyta, jakie działania podjęto w celu zwiększenia liczby miejsc w domach dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży, oraz jak przebiega proces dostosowywania noclegowni, schronisk dla bezdomnych i ogrzewalni do nowych standardów.

Marek Michalak ponownie zwraca uwagę, że należy ograniczyć kierowanie rodziców z dziećmi do schronisk dla bezdomnych w ramach pomocy społecznej, a gdy jest to konieczne, skracać okresu pobytu do niezbędnego minimum. Rzecznik opowiada się przede wszystkim za inicjowaniem działań systemowych przeciwdziałającym bezdomności dzieci, w tym za zwiększaniem liczby miejsc w domach dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży.

W odpowiedzi na wystąpienie ze stycznia 2016 roku Rzecznik został poinformowany o trwających w resorcie pracach nad rozporządzeniem w sprawie standardów placówek noclegowych oraz, że podczas prac legislacyjnych zostaną uwzględnione sugestie RPD dotyczące ochrony praw dzieci. 28 kwietnia 2017 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydał rozporządzenie w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni, które weszło w życie 31 maja 2017 r. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej określiła, że 36-miesięczny termin na dostosowanie już istniejących placówek do określonych w rozporządzeniu standardów biegnie od momentu wejścia w życie ustawy nowelizującej, czyli od 5 października 2015 r.

Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w Polsce funkcjonują tylko 22 domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, które nie są w stanie zapewnić schronienia wszystkim potrzebującym.

Rzecznik zwrócił się do resortu także o informacje jak przebiega proces dostosowywania noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni do wprowadzonych rozporządzeniem standardów pod kątem zagrożeń wiążących się z ich niedostosowaniem w terminie. - Proszę o wskazanie, czy występują lub mogą wystąpić problemy w tym zakresie oraz czy przewiduje się pomoc resortu dla podmiotów prowadzących placówki dla osób bezdomnych – dodaje RPD.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (PDF)