Skip to:

11 lutego 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku skuteczności egzekucji za granicą świadczeń alimentacyjnych zasądzonych przez polskie sądy w przypadku, gdy zobowiązanym do świadczenia alimentacyjnego jest obywatel Republiki Włoskiej.

Do Rzecznika Praw Dziecka nadal wpływają prośby o interwencję w związku z rażącą opieszałością w podejmowaniu czynności urzędowych przez właściwe organy Republiki Włoskiej. Rzecznik zwraca uwagę na brak skuteczności stosowania przepisów dwóch aktów prawa międzynarodowego: Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 roku oraz rozporządzenia Rady WE Nr 4/2009 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych.

Wobec powyższego Rzecznik ponownie wystąpił o zbadanie jakości współpracy z organami Republiki Włoskiej.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości

Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości