Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka apeluje do MEN o podniesienie subwencji przeznaczonej dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych, skierowanych, lecz niedoprowadzonych do ośrodka. W tym samym wystąpieniu, zwraca także uwagę na kwestię dotowania przez jednostki samorządu terytorialnego niepublicznych przedszkoli integracyjnych.

Marek Michalak podkreśla konieczność podniesienia wartości wagi subwencji przeznaczonej dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych, skierowanych, lecz niedoprowadzonych do ośrodka, tak „aby jej wysokość była adekwatna do specyfiki pracy placówek, a realizacja odziaływań wychowawczych zagwarantowana na najwyższym poziomie, zaś prawa dziecka należycie chronione”.

Z algorytmu stanowiącego załącznik do projektu rozporządzenia MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 wynika, że planuje się ustalenie wagi dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych, skierowanych, lecz niedoprowadzonych do ośrodka – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy na poziomie 3,000, zaś dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych, którzy korzystają z zakwaterowania w tych ośrodkach – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy na poziomie 10,000 . W ocenie Rzecznika Praw Dziecka wskazana dysproporcja w finansowaniu tej grupy wychowanków może niekorzystnie wpłynąć na pracę ośrodków.

- Gotowość do przyjęcia skierowanego wychowanka rodzi określone skutki finansowe, bo oznacza konieczność zapewnienia mu miejsca w grupie wychowawczej i klasie szkolnej, a więc zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników, w tym specjalistów. Jedyne nakłady finansowe, których ośrodek nie ponosi z powodu nieobecności nieletniego, to koszty związane z jego wyżywieniem czy koszty tzw. „mediów” (zużycie wody, prądu) – pisze Rzecznik.

W ocenie Rzecznika Praw Dziecka określenie tak niskiej wagi subwencji będzie wiązało się z koniecznością pokrycia wymienionych kosztów z dotacji przekazanej
na wychowanków faktycznie przebywających w ośrodku. Doprowadzi to do zmniejszenia środków finansowych na wykonywanie zadań, do których młodzieżowe ośrodki wychowawcze zostały powołane, czyli specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji przez zatrudnionych specjalistów.

Marek Michalak zwraca uwagę Annie Zalewskiej także na kwestię sposobu dotowania przez jednostki samorządu terytorialnego niepublicznych przedszkoli integracyjnych. W następstwie zmian od 1 stycznia 2017 r. organy prowadzące niepubliczne przedszkola integracyjne otrzymają niższą dotację.

Uniemożliwi to dalsze objęcie dzieci z niepełnosprawnością opieką i kształceniem w niepublicznych przedszkolach integracyjnych, gdyż będą one likwidowane, a także wpłyną negatywnie na propagowanie idei wczesnej integracji.

- Wydatki na prowadzenie przedszkola integracyjnego są wyższe od tych ponoszonych na utrzymanie przedszkola ogólnodostępnego – przekonuje RPD. 

Marek Michalak zwrócił się do MEN o analizę problemu.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Minister Edukacji Narodowej

Odpowiedź na WG