Skip to:

23 lutego 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się po raz kolejny do Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej o pilne wprowadzenie zmian w uregulowaniach prawnych określających tryb postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli.

Z uwagi na rosnącą liczbę spraw kierowanych do Rzecznika Praw Dziecka dotyczących naruszania praw i dobra dziecka przez nauczycieli, Rzecznik Praw Dziecka już kilkakrotnie zwracał się do Ministra Edukacji Narodowej o wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli.

Pilnego uregulowania wymaga: powołanie do składu komisji dyscyplinarnych oprócz nauczycieli także osób z wykształceniem prawniczym, wprowadzenie możliwości wniesienia zażalenia na postanowienie rzecznika dyscyplinarnego, umożliwienie udziału w pracach komisji dyscyplinarnych rodzicom/opiekunom prawnym (lub ich prawnym przedstawicielom) w sytuacjach, gdy chodzi o naruszenie praw i dobra dziecka; przyznanie rodzicom/opiekunom prawnym poszkodowanego ucznia uprawnień strony w sprawach dotyczących naruszenia praw i dobra dziecka, umożliwienie osobie wnoszącej sprawę złożenia zażalenia/odwołania w trybie postępowania dyscyplinarnego, określenie warunków, w jakich może być przesłuchiwane dziecko w trybie postępowania dyscyplinarnego, rozszerzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej na wszystkich nauczycieli, także zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych placówkach prowadzonych przez kościelne osoby prawne; wydłużenie terminu wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, który jest uzależniony od daty popełnienia przez nauczyciela nagannego czynu.

Z odpowiedzi Ministra Edukacji Narodowej na wcześniejsze wystąpienie Rzecznika wynika, że proponowane zmiany wymagają nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił jednak uwagę, że nowelizacja przepisów w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli dotyczy jedynie zmian w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. Nr 15 poz. 64).

Nowelizacji wspomnianej ustawy wymaga kolejny, nowy postulat Rzecznika, dotyczący możliwości wniesienia przez Rzecznika Praw Dziecka zażalenia na postanowienia rzecznika dyscyplinarnego i komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji, jak również odwołania od orzeczeń wydawanych przez komisje dyscyplinarne pierwszej i drugiej instancji.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka