Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka - uczestnik postępowania toczącego się przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie o stwierdzenie niezgodności art. 11a ust. 3 i art. 11a ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, sygn. akt: K 28/11 - zwrócił się 23 lipca 2012 roku do Rzecznika Praw Obywatelskich, wnioskodawcy w powyższej sprawie, o rozszerzenie zakresu kontroli zgodności m.in. z Konstytucją RP zaskarżonych przepisów wspomnianej ustawy.

Zdaniem Marka Michalaka wymaga sprawdzenia, czy zaskarżone przepisy są zgodne z: art. 2 Konstytucji RP w związku z art. 30 ustawy zasadniczej; art. 72 ust. 1 Konstytucji w związku z art. 2 ust. 2 i art. 27 ust. 1 w związku z ust. 1 Preambuły Konwencji o Prawach Dziecka oraz art. 17 ustawy w związku z częścią I pkt 17 Europejskiej Karty Społecznej.

W opinii Rzecznika Praw Dziecka zaskarżone przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych powodują, że osłona socjalna dzieci wychowywanych samotnie w rodzinach wielodzietnych jest wyraźnie słabsza niż dzieci wychowywanych samotnie w rodzinach niewielodzietnych. Środki publiczne przeznaczone na finansowanie dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka są dystrybuowane społecznie niesprawiedliwie powodując, że w rodzinach wielodzietnych, w których dzieci są wychowywane samotnie, przypadająca na dziecko kwota dodatku jest niższa niż w rodzinach niewielodzietnych i maleje wraz ze wzrostem liczby wychowywanych dzieci.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Rzecznika Praw Obywatelskich