Skip to:

16 września 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka ponownie wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej z wnioskiem o konieczne uzupełnienie uregulowania § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. Rzecznik wskazał, iż istnieje potrzeba wprowadzenia weryfikacji, czy wychowawca posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw obywatelskich, czy nie toczy sie przeciwko niemu postępownie karne lub dyscyplinarne albo też postępowanie o ubezwłasnowolnienie oraz czy nie był karany za przestępstwa popełnione umyslnie (analogicznie do zapisu art. 10 ustawy Karta Nauczyciela) bowiem brak ww. uregulowania naruszania art. 19 Konwencji o Prawach Dziecka, tj. podstawowego prawa każdego dziecka do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, zaniedbaniem i wykorzystywaniem w celach seksualnych.

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej

Odpowiedź Ministra Edukacji Narodowej