Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka wystąpił ponownie do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu wprowadzenie do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego regulacji jednoznacznie uprawniających sąd do ustanowienia kuratora dla małoletniego cudzoziemca bez opieki.

Rzecznik zwraca uwagę na problem reprezentacji małoletnich dzieci w postępowaniach sądowych i administracyjnych, które przebywają w Polsce bez opieki. Dotyczy to szczególnie dzieci cudzoziemskich, które przybyły do Polski samodzielnie, oraz dzieci urodzonych na terytorium Polski, które zostały porzucone przez rodziców. W ocenie RPD obecnie obowiązujące uregulowania nie zapewniają możliwości ustanowienia dla tych dzieci kompleksowej i trwałej reprezentacji. 

- Biorąc pod uwagę trudne (a często wręcz traumatyczne) doświadczenia tych dzieci, działania – podejmowane wobec nich przez państwo – powinny mieć wielowymiarowy charakter, zaś ich priorytetem powinno być zawsze zabezpieczenie najlepszego interesu małoletnich i kompleksowej ochrony należnych im praw – podkreśla RPD.

Rzecznik przypomniał, że na konieczność zapewnienia kompleksowej reprezentacji dzieciom nieposiadającym obywatelstwa polskiego i przebywającym bez opieki na terytorium RP, zwracał uwagę Ministrowi Sprawiedliwości w grudniu 2013 r. postulując wprowadzenie do polskiego porządku prawnego nowego rodzaju kurateli, dedykowanej małoletnim, którzy znaleźli się w takiej sytuacji.

W odpowiedzi Minister wskazał jednak, że – w jego ocenie – nie ma potrzeby dokonywania takiej zmiany w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ponieważ obowiązujące uregulowania tej ustawy w sposób właściwy zapewniają niezbędną reprezentację prawną także małoletnim cudzoziemcom bez opieki. - Niestety, nie mogę zgodzić się z taką oceną – zaznacza RPD.

Rzecznik stoi na stanowisku, że szczególna sytuacja faktyczna i prawna małoletnich nieposiadających obywatelstwa polskiego i przebywających w naszym kraju bez opieki przemawia za ustanowieniem specjalnego rodzaju kurateli dedykowanej tej właśnie grupie dzieci.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości (PDF)

Odpowiedź MS (PDF)