Skip to:

12 czerwca br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego w sprawie działań na rzecz zmniejszania i zapobiegania występowaniu problemu otyłości i nadwagi u dzieci i odniesienie się resortu zdrowia do sugestii Prezesa AOTMiT przedstawionej w Rekomendacji nr 53/2018 o organizacji profilaktyki pierwotnej i wtórnej otyłości.

W wystąpieniu z 6 listopada 2017 r. Rzecznik przedstawił postulat  przedstawicieli: środowiska medycznego, organizacji pozarządowych, ekspertów i dietetyków dotyczący uwzględnienia porady żywieniowo-dietetycznej w koszyku świadczeń gwarantowanych.

W odpowiedzi poinformowano, że w już czerwcu 2016 r. do Ministerstwa Zdrowia wpłynął wniosek o zakwalifikowanie porady dietetycznej dla kobiet w ciąży i rodziców dzieci do piątego roku życia jako świadczenia gwarantowanego z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Minister Zdrowia zlecił Prezesowi Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przygotowanie rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej: „Porada dietetyczna dla kobiet w ciąży i rodziców dzieci od 6 miesiąca życia do ukończenia 5 roku życia", jako świadczenia gwarantowanego z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

28 maja br. Rada Przejrzystości wydała stanowisko w tej sprawie, wskazując, że uznaje za niezasadne zakwalifikowanie ww. świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego.

5 czerwca br. Prezes AOTMiT wydał rekomendację w przedmiotowej sprawie, podnosząc, że nie rekomenduje zakwalifikowania ww. świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Zgodnie z sugestią Prezesa AOTMiT profilaktyka pierwotna i wtórna otyłości powinna być realizowana w ramach dotychczasowych zadań podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), zaś osoby z nieprawidłową masą ciała mogą być następnie kierowane przez lekarza POZ do poradni dietetycznych działających ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS).

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia (PDF)

Odpowiedź MZ (PDF)

 

Czytaj także:

Żywienie w szkole do korekty 

Z przedstawicielką ONZ o żywieniu polskich dzieci

Zakaz niezdrowej żywności w sklepikach szkolnych