Skip to:

15 października 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Przewodniczącego Komisji Rodziny Polityki Senioralnej i Społecznej Mieczysława Augustyna oraz Przewodniczącego Senackiej Komisji Ustawodawczej Piotra Zientarskiego z prośbą o zainicjowanie prac legislacyjnych nad opracowanym przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Rodzinnego, działającą przy Rzeczniku Praw Dziecka, projektem nowelizacji art. 58 i 107 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Zaproponowane rozwiązanie legislacyjne zmierza do zmiany obecnie obowiązującego przepisu, który zakłada automatyzm ograniczania władzy rodzicielskiej jednego z rodziców w sytuacji, gdy po rozstaniu nie doszli oni do porozumienia co do kwestii wychowawczych. Natomiast projektowany przepis koncentruje się na zagwarantowaniu dzieciom prawa do wychowania przez oboje rodziców w sytuacji ich rozstania. Ponadto projektem proponuje się zdjęcie z sądu obowiązek rozstrzygania o kontaktach z dziećmi, gdy są one utrzymywane bezkonfliktowo. Wówczas na zgodny wniosek stron, sąd pozostawi rodzicom dziecka swobodę w kształtowaniu tych kontaktów.

Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Rodziny Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Przewodniczącego Senackiej Komisji Ustawodawczej

nos_mam_1.png