Skip to:

12 marca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przedstawił podczas spotkania z Ministrem Sprawiedliwości Jarosławem Gowinem opinię dotyczącą projektu nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, eksponującego zasadę proporcjonalności w stosowaniu środka rozdzielenia dziecka od rodzica.

W treści odpowiedzi udzielonej na przesłany pismem z 13 lutego 2013 roku projekt, Marek Michalak przedstawił uwagi i wnioski podniesione przez powołaną przy Rzeczniku Praw Dziecka Komisję Kodyfikacyjną Prawa Rodzinnego.

Zdaniem członków Komisji, postulowana w projekcie zasada proporcjonalności w stosowaniu środka rozdzielenia dziecka od rodzica jest dobrze uregulowana w istniejących przepisach prawnych. Pojawiające się w praktyce przypadki pochopnego rozdzielenia dziecka od rodzica wynikają nie tyle z braku odpowiedniej normy prawnej, co z ujawnionych problemów z rozpoznawaniem przez sądy stopnia "zagrożenia dobra dziecka" oraz doboru odpowiednich środków do jego wyeliminowania. Zasada proporcjonalności oznacza, że przed umieszczeniem dziecka w środowisku zastępczym, sąd powinien wyczerpać wszystkie inne możliwości pomocy rodzinie biologicznej.

Mając na względzie powyższe, Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o ponowne przeanalizowanie omawianej kwestii i podjęcie działań, które pozwolą na wyeliminowanie niewłaściwych praktyk. W szczególności prosił o rozważenie możliwości zorganizowania szkoleń poszerzających wiedzę sędziów sądów rodzinnych m.in. z dziedzin takich jak pedagogika i psychologia.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości