Skip to:

W związku z przygotowaniami do nowelizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza o ponowne przeanalizowanie kwestii kwalifikowania i nadzoru nad rodzinami zastępczymi oraz poparcie postulowanych przez Rzecznika zmian legislacyjnych.

W wystąpieniu Rzecznik Praw Dziecka zwrócił uwagę na potrzebę podniesienia standardów procedur prowadzenia kwalifikacji kandydatów na rodziny zastępcze lub prowadzących rodzinny dom dziecka. Wnioskowane procedury miałyby objąć m.in. przeprowadzanie pogłębionych wywiadów środowiskowych, rozszerzenie wymiaru godzinowego szkoleń dla kandydatów i ujednolicenie sposobu ich prowadzenia, określenie kryteriów przy badaniu braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji, w tym obowiązku przeprowadzenia badania psychiatrycznego.

Rzecznik podniósł także, że istnieje konieczność doprecyzowania kompetencji wojewodów w zakresie wykonywania działań nadzorczych oraz zmniejszenia maksymalnej liczby podmiotów rodzinnej pieczy zastępczej będących pod opieką koordynatora, tak aby mogli oni w maksymalnie efektywny sposób wykonywać swoje zadania.

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Odpowiedź Ministra Pracy i Polityki Społecznej