Skip to:

26 lutego 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP Piotra Baucia o podjęcie inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do wprowadzenia zmian w ustawie – Karta Nauczyciela, umożliwiających realizację postulatów Rzecznika Praw Dziecka w zakresie ochrony praw i dobra dziecka.

Jednym z postulatów jest wydłużenie terminu wszczęcia postępowania dyscyplinarnego: zgodnie z obowiązującymi przepisami, postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte po upływie 3 lat od popełnienia czynu.

Rzecznik uważa, że w przypadku naruszenia praw i dobra dziecka termin ten powinien być wydłużony, w szczególności jeśli chodzi o sprawy dotyczące uchybienia godności zawodu nauczyciela poprzez nawiązanie bliskich relacji o różnym charakterze i stopniu nasilenia między nauczycielem a uczniem. Przykładem są sprawy dotyczące dopuszczenia się przez nauczycieli czynności seksualnych wobec uczniów oraz obcowania z nimi, które niejednokrotnie były ujawnione dopiero po kilku latach od zdarzenia (po opuszczeniu szkoły przez ucznia).

Kolejny postulat dotyczy umożliwienia Rzecznikowi Praw Dziecka wniesienia zażalenia na postanowienia rzecznika dyscyplinarnego i komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji, jak również odwołania od orzeczeń wydawanych przez komisje dyscyplinarne pierwszej i drugiej instancji.

Wystąpienie do Komisji Edukacji, Narodowej i Młodzieży Sejmu RP

Odpowiedź Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP