Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu z 19 listopada 2014 r. skierowanym do Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej zwrócił uwagę na problem wykluczenia z zajęć edukacyjnych z grupą rówieśniczą dzieci chorych, w tym z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.

W myśl przepisów nowego, obowiązującego od 9 września 2014 r. rozporządzenia MEN w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, małoletni posiadający ww. orzeczenie zostali pozbawieni możliwości wspólnego uczestnictwa w zajęciach szkolnych z rówieśnikami, pomimo, że realizacja zajęć nauczania indywidualnego dopuszczalna jest na terenie placówki. Musi ona jednak, w myśl nowych przepisów, odbywać w odrębnym pomieszczeniu, co tym samym ogranicza szerszą integrację z grupą rówieśniczą.

W wystąpieniu Rzecznik zwrócił również uwagę na ewentualne nieprawidłowości związane z indywidualnym nauczaniem, np. stosowanie tej formy nauczania jako metody na „pozbywanie” się z ze szkoły czy przedszkola dzieci sprawiających trudności wychowawcze, niekiedy stosowanej „pod naciskiem” rodzica bądź nauczyciela, bez medycznego uzasadnienia.

W opinii Rzecznika Praw Dziecka: „ta forma pomocy powinna przysługiwać tylko tym małoletnim, którzy znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji zdrowotnej. (…). Ewentualne nadużycia w tym zakresie wymagają „uszczelnienia” całego systemu związanego z wydawaniem orzeczeń o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego i o potrzebie indywidualnego nauczania. (…) Sposobem na rozwiązanie powyższego problemu nie może być rezygnacja z uelastycznienia form indywidualnego, obowiązkowego, rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania”.

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej

Odpowiedź Ministra Edukacji Narodowej