Skip to:

20 maja 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego z prośbą o podjęcie działań mających na celu uświadomienie powodów, dla których wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, po umieszczeniu w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, nadal powinni pozostać w pieczy zastępczej.

Analiza sytuacji przeprowadzona przez Rzecznika Praw Dziecka pokazała, że po umieszczeniu nieletniego wychowanka domu dziecka w placówce resocjalizacyjnej, placówki opiekuńczo-wychowawcze zwracają się do właściwego Sądu Rejonowego z wnioskiem o uchylenie postanowienia o umieszczeniu w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Motywują to zwolnieniem miejsca dla oczekujących na przyjęcie do placówki. Sądy często przychylają się do tych wniosków, zapominając, że sytuacja prawna dziecka się nie zmieniła, a umieszczenie go w młodzieżowym ośrodku wychowawczym nie może być samodzielną przyczyną uchylenia postanowienia o umieszczeniu małoletniego w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił uwagę, że placówki resocjalizacyjne zapewniają nieletnim opiekę całodobową, lecz nie całkowitą, a taką sprawują placówki opiekuńczo-wychowawcze podległe resortowi polityki społecznej. Skreślenie wychowanka placówki z listy podopiecznych powoduje brak możliwości zabezpieczenia materialnego nieletniego, gdyż placówki resocjalizacyjne nie otrzymują środków finansowych z budżetu państwa na zakup artykułów niezbędnych do życia, takich jak odzież, środki czystości czy podręczniki szkolne. Sądy Rejonowe stoją często na stanowisku, iż powyższy problem został rozwiązany poprzez ustanowienie dla dziecka opiekuna prawnego. Jednak pociąga to za sobą konieczność pozbawienia rodziców dziecka ich praw i ustanowienia opiekunem prawnym jednego z wychowawców, co w konsekwencji godzi w dobro samego dziecka.

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Sprawiedliwości

Odpowiedź Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości

Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości