Skip to:

30 września 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wyraził swoje poparcie dla przedstawionej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza propozycji wydłużenia okresu obowiązywania wieloletniego "Programu państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

Rzecznik Praw Dziecka podkreślił znaczącą rolę programu w udzielaniu skutecznej pomocy dzieciom wymagającym wsparcia w postaci posiłków i produktów żywnościowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia oraz ze środowisk wiejskich. Słuszne wydaje się również określenie przez resort pracy wysokości środków, które budżet państwa przeznaczy na realizację działań przewidzianych w ramach ww. programu w poszczególnych latach (nie mniej niż 550 mln. zł rocznie w okresie realizacji programu). Rzecznik Praw Dziecka zwrócił uwagę, że pomoc dzieciom z najuboższych rodzin w zakresie dożywiania powinna być zagwarantowana na tym samym poziomie, co w latach minionych i nie może być uzależniana od czynników zewnętrznych.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Pracy i Polityki Społecznej