Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Ministra Finansów Mariusza Szczurka wniósł o wyjaśnienie wątpliwości prawnych i interpretacyjnych, dotyczących  zabezpieczenia środków na edukację dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci z niepełnosprawnością.

Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszła w życie ustawa  z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Art. 32 ww. ustawy  nałożył na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na ten cel naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej w wyniku jej podziału.

Powyższa ustawa miała rozwiązać podnoszony od dłuższego czasu przez Rzecznika Praw Dziecka problem nieprzekazywania przez samorządy całości środków na zabezpieczenie dzieci wymagających szczególnego wsparcia edukacyjnego.

Wątpliwości Rzecznika Praw Dziecka wzbudziła kwestia ewidencjonowania przekazywanych środków. W związku z tym wystąpił o wyjaśnienie, czy rzeczywiście środki finansowe przeznaczone w subwencji oświatowej na organizację nauki dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego będą przeznaczone wyłącznie na ten cel, czy też jednostki samorządu terytorialnego nadal będą mogły wydatkować je na dowolne zadania oświatowe.

Wystąpienie do Ministra Finansów

Odpowiedź Ministra Finansów

Odpowiedź Ministra Edukacji