Skip to:

- Wydanie decyzji o ograniczeniu wydawania przepustek nieletnim przebywającym w schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych może naruszać prawa dziecka i zaburzać proces resocjalizacji – wskazuje Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Wystąpienie RPD ma związek z pismem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych z dnia 16 października 2018 r., skierowanym do Ministra Sprawiedliwości, w którym zawarto wniosek o rozważenie możliwości podjęcia odpowiednich działań zmierzających do ograniczenia w okresie od 25 listopada 2018 r. do dnia 16 grudnia 2018 r. wydawania przepustek i zezwoleń osobom pozbawionym wolności przebywającym w jednostkach penitencjarnych, schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych na terenie całego kraju.

- Misją placówek resocjalizacyjnych jest zmiana sposobu postępowania nieletniego na zgodny z normami współżycia społecznego oraz przygotowanie go do samodzielnego i odpowiedzialnego życia w środowisku otwartym. Skuteczność podejmowanych wobec niego działań można ocenić jedynie podczas pobytu nieletniego poza schroniskiem lub zakładem poprawczym – podkreśla Marek Michalak.

Zdaniem Rzecznika stosowany w placówkach resocjalizacyjnych system wychowawczy powinien być spójny, konsekwentny i po prostu uczciwy – nieletni powinni przecież nauczyć się tam szacunku do prawa i norm społecznych.  - W tym kontekście trudno znaleźć uzasadnienie dla ew. decyzji o czasowym ograniczeniu praw dziecka wynikających z Konstytucji RP i Konwencji o prawach dziecka. Nieletni muszą odebrać ją przecież jako stosowanie „podwójnych standardów” – trudno znaleźć dla niej inne, racjonalne wytłumaczenie – stwierdza RPD, oceniając, iż nie jest to właściwy wzorzec postępowania.

Stąd prośba do szefa resortu sprawiedliwości o nieprzychylanie się do wniosku Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i zapewnienie nieletnim przebywającym w schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych pełnej realizacji przysługujących im praw.

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości (PDF)