Skip to:

15 stycznia 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przekazał Rzecznikowi Praw Obywatelskich informacje dotyczące problemów przestrzegania zasady równego traktowania i niedyskryminacji, które w 2014 r. ujawniły się w trakcie działalności Biura Rzecznika Praw Dziecka.

Główne obszary tematyczne koncentrowały się wokół dostępu do Karty Dużej Rodziny, uprawnienia do ulgowych przejazdów dla dzieci posiadających legitymację szkolną w języku obcym, uprawnienia do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, ogólnych warunków ubezpieczenia, realizacji obowiązku szkolnego przez małoletnich cudzoziemców, dyskryminacji młodzieży transseksualnej, a także dyskryminacji środowisk ojcowskich, w tym naruszenia prawa dziecka do obojga rodziców.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka