Skip to:

3 marca 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie dostępu do świadczeń psychiatrii dla dzieci i młodzieży.

Rzecznik zwrócił uwagę na problem niedoszacowania w latach ubiegłych procedur psychiatrycznych, co prowadziło do stałego pogarszania się sytuacji finansowej placówek realizujących opiekę psychiatryczną nad dziećmi i młodzieżą. Wśród nich znalazły się czołowe, wyspecjalizowane placówki psychiatrii, neuropsychiatrii, leczenia nerwic, autyzmu.

Podkreślił również, że dalsze utrzymywanie niskich wycen skutkować może wypowiedzeniem wielu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a w konsekwencji ograniczeniem sprawowania opieki psychiatrycznej. Groźba zaprzestania realizacji świadczeń przez szeroką grupę placówek jest równoznaczna z istotnym utrudnieniem w dostępie do świadczeń i wydłużeniem czasu oczekiwania na ich realizację. Taka sytuacja może prowadzić do pogorszenia się stanu zdrowia psychicznego najmłodszych pacjentów oraz tragicznych w skutkach konsekwencji.

Wystąpienie do Ministra Zdrowia

Odpowiedź Ministra Zdrowia