Skip to:

25 lutego 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza o podjęcie pilnych działań mających na celu zagwarantowanie realizacji praw dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Analiza spraw wpływających do Rzecznika Praw Dziecka oraz wyników przeprowadzonych kontroli pozwoliły na rozpoznanie problemów dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Szczególnie niepokojące informacje dotyczą wielokrotnej zmiany miejsca zamieszkania dzieci. Do prawidłowego rozwoju każde dziecko potrzebuje poczucia bezpieczeństwa oraz stabilizacji, a czynniki te są szczególnie ważne w odniesieniu do małoletnich wychowujących się poza rodziną biologiczną.

Historie dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej wyraźnie wskazują, że trauma dzieci związana ze zmianą miejsca pobytu nie stanowi ważnego argumentu przy podejmowaniu takich decyzji przez urzędników. Nie brana jest także pod uwagę opinia samych dzieci.

Przedstawiona w wystąpieniu analiza wskazuje na istnienie systemowych niedostatków w organizacji pieczy zastępczej i nadzorze nad realizacją zadań w tym zakresie przez powiaty. W ocenie Rzecznika Praw Dziecka, dzieci pozbawione możliwości wychowywania się w rodzinie biologicznej i pozostające pod opieką państwa muszą mieć zagwarantowaną pieczę zastępczą na najwyższym poziomie w stabilnym środowisku wychowawczym, stwarzającym jak najlepsze warunki do ich rozwoju intelektualnego oraz emocjonalnego.

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Odpowiedź Ministra Pracy i Polityki Społecznej