Skip to:

14 stycznia 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej w sprawie podjęcia działań zmierzających do zdefiniowania na gruncie ustawy o systemie oświaty pojęcia „dziecko” i pojęcia „rodzina”.

Jednym z kryteriów branych pod uwagę na pierwszym etapie rekrutacji dzieci do przedszkola jest wielodzietność rodziny kandydata. Zgodnie z art. 20b pkt 1 ustawy o systemie oświaty „wielodzietność rodziny” oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci. W wystąpieniu Rzecznik Praw Dziecka zwrócił uwagę, że ww. ustawa nie definiuje terminów „rodzina” i „dziecko” oraz nie wprowadza odesłania do innego aktu prawnego, który określa te pojęcia.

Brak definicji „dziecka” oraz „rodziny” w ustawie o systemie oświaty, przy jednoczesnym dość zróżnicowanym określaniu tych pojęć na gruncie innych ustaw, powoduje istotne problemy interpretacyjne dla organów dokonujących rekrutacji do przedszkoli. Organy przeprowadzające rekrutację - w celu rozstrzygnięcia wątpliwości interpretacyjnych - stosują definicję rodziny zawartą w art. 6 ustawy o pomocy społecznej.

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej

Odpowiedź Ministra Edukacji Narodowej

Odpowiedź z dnia 22 grudnia 2015 r.