Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak 25 marca 2014 roku kolejny raz wystąpił do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza, w sprawie rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością. Powołując się na rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 200, poz. 1661), gdzie wskazano, iż w przypadku świadczeniobiorców, którzy wymagają okresowego, w ściśle ustalonych terminach, wykonywania kolejnych etapów leczenia, przyjmuje się w celu udzielenia tego świadczenia zgodnie z planem leczenia, Rzecznik Praw Dziecka zwrócił uwagę, że świadczenia z zakresu rehabilitacji dla dzieci z niepełnosprawnością w sytuacji określenia ich planu leczenia, powinny być realizowane zgodnie z tym planem, bez konieczności wpisu na listę oczekujących i wynikającego z tego oczekiwania na udzielenie świadczenia.

W praktyce jednak pomijane jest tworzenie dla dzieci z niepełnosprawnością sformalizowanych planów leczenia. W związku z tym prawo do uzyskania przez dzieci świadczeń z zakresu rehabilitacji, bez konieczności wpisu na listę oczekujących, nie jest respektowane. Sytuacja taka powoduje przerwanie ciągłości udzielania świadczeń. W konsekwencji ogranicza to skuteczność procesu rehabilitacji, prowadząc do pogłębiania niepełnosprawności.

Rzecznik Praw Dziecka zaproponował stworzenie odrębnego skierowania dla grupy świadczeniobiorców – dzieci z niepełnosprawnością – z którego to dokumentu w sposób jednoznaczny wynikałoby, że wobec pacjenta ustalono plan leczenia i udzielane mu świadczenia mają być realizowane zgodnie z tym planem. Takie rozwiązanie pozwoli na poprawę terminowości realizacji świadczeń zdrowotnych dla dzieci z niepełnosprawnością. Przedmiotowe skierowanie powinno być dokumentem respektowanym w każdym zakresie realizowania świadczeń zdrowotnych dla dzieci z niepełnosprawnością.

Wystąpienie do Ministra Zdrowia

Odpowiedź Ministra Zdrowia