Skip to:

30 czerwca 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza o zmianę przepisów prawnych, regulujących nadawanie obywatelstwa polskiego, poprzez rozszerzenie katalogu podmiotów, uprawionych do wystąpienia z wnioskiem o nadanie obywatelstwa polskiego.

W wystąpieniu do Ministra Spraw Wewnętrznych, Rzecznik wskazał na trudności w legalizowaniu pobytu małoletnich cudzoziemców, porzuconych przez rodziców i przebywających w polskiej rodzinie zastępczej. W ocenie Rzecznika najlepszą formą uregulowania ich statusu prawnego jest nadanie im przez Prezydenta RP obywatelstwa polskiego - o co rodziny zastępcze powinny mieć prawo wnioskowania.

Polskie przepisy gwarantują możliwość wystąpienia z wnioskiem o nadanie obywatelstwa polskiego jedynie przedstawicielom ustawowym małoletniego cudzoziemca. Zmiana regulacji w tym zakresie przyczyni się do pełnego zabezpieczenia interesu dzieci, dla których Polska stała się jedynym krajem, jaki znają.

Wystąpięnie do Ministra Spraw Wewnętrznych

Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych