Skip to:

8 marca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza z prośbą o podjęcie działań, które w jednoznaczny sposób potwierdzą, że fakt bycia rolnikiem nie wyklucza danej osoby z kręgu podmiotów, które mogą otrzymać świadczenie pielęgnacyjne.

W kwestii uprawnień rolnika do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego, zarysowały się w ostatnim czasie dwa odmienne stanowiska. Jedno zostało wyrażone w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 grudnia 2012 roku, w której przyjęto, że prowadzenie gospodarstwa rolnego stanowi negatywną przesłankę do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego. Inną interpretację przedstawiono w komunikacie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w którym czytamy, że rolnik spełnia warunki ustawy o świadczeniach rodzinnych i należy mu się świadczenie pielęgnacyjne, gdyż spełnia warunek bycia osobą, która nie podejmuje pracy zarobkowej ze względu na konieczność opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Wobec istnienia dwóch odmiennych poglądów na kwestię uprawnień rolników do świadczenia pielęgnacyjnego, rodzących odmienne skutki w zakresie uprawnień do wymienionego świadczenia, w zależności od tego, czy dotyczą postępowania administracyjnego czy sądowo-administracyjnego, Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o jednoznaczną interpretację przepisów mających w tych sprawach zastosowanie.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Pracy i Polityki Społecznej