Skip to:

5 lutego 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza zgłosił propozycje wprowadzenia zmian do ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Propozycje dotyczą dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego oraz samotnego wychowywania dziecka.

W związku z toczącymi się pracami legislacyjnymi, Rzecznik Praw Dziecka proponuje wyraźne uregulowanie kwestii przyznawania dodatków. Obecnie art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych stanowi, że dodatek do zasiłku rodzinnego z tego tytułu przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie. Budzi to wątpliwości Rzecznika, czy w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka, miesięczny wymiar dodatku wynosi 400 zł czy stanowi wielokrotność tej kwoty, zależną od liczby urodzonych dzieci.

W opinii Rzecznika Praw Dziecka dodatek powinien być przyznawany na każde dziecko, ponieważ takie rozwiązanie uwzględnia fakt, że nakłady finansowe związane z utrzymaniem uzależnione są od ilości wychowywanych dzieci.

Ponadto, Rzecznik zasygnalizował potrzebę wprowadzenia zmiany do art. 11a ustawy o świadczeniach rodzinnych poprzez zniesienie maksymalnych wymiarów dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka: obecnie, w przypadku rodzin wychowujących samotnie więcej niż dwoje dzieci, kwota udzielonego wsparcia maleje wraz ze wzrostem liczby wychowywanych dzieci.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka

Odpowiedź Ministra Pracy i Polityki Społecznej