Skip to:

29 kwietnia 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza i do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka – Kamysza w sprawie wzmocnienia systemu monitorowania losów dziecka.

Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka konieczne jest stworzenie odpowiednich zabezpieczeń, umożliwiających monitoring sprawowania opieki zdrowotnej nad dzieckiem. Rzecznik proponuje uszczelnienie systemu przepływu informacji przez zobligowanie placówki, w której dziecko urodziło się, do poinformowania o tym placówkę sprawującą podstawową opiekę zdrowotną nad kobietą rodzącą dziecko. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej miałby wówczas możliwość sprawdzenia, czy narodzone dziecko zostało zarejestrowane, a w przypadku nieobjęcia noworodka opieką zdrowotną, miałby obowiązek zgłoszenia tego faktu służbom socjalnym, właściwym dla miejsca jego zamieszkania.

Wystąpienie do Ministra Zdrowia i do Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Odpowiedź Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Odpowiedź Ministra Zdrowia