Skip to:

25 maja 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Pracy i  Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz Ministra Sprawiedliwości Borysa Budki w sprawie pełnej realizacji praw małych dzieci umieszonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej

Rzecznik Praw Dziecka, zaniepokojony informacjami o dużej liczbie małych dzieci z nieuregulowaną sytuacją prawną umieszczanych w instytucjonalnej pieczy zastępczej, zbadał stan przestrzegania ich praw w 32 losowo wybranych placówkach.

Wyniki kontroli wskazały, że przebywało w nich 1073 małoletnich (przy liczbie miejsc 952), z czego 783 dzieci było w  wieku 0-6 lat (73 % wszystkich podopiecznych).

Podkreślenia wymaga, że do końca 2015 roku w pieczy instytucjonalnej nie mogą być umieszczane dzieci poniżej 7. roku życia, a od 2016 roku dzieci do 10. roku życia, chyba że zajdą przewidziane ustawą wyjątki (m.in. gdy przemawia za tym stan zdrowia dziecka, umieszczenie dotyczy rodzeństwa, bądź też ma na celu zapewnienie wspólnego pobytu małoletnich rodziców z ich dziećmi).

Rzecznik Praw Dziecka przekazując informację o wynikach badania sytuacji opiekuńczo-wychowawczej oraz prawnej dzieci w wieku 0-6 lat przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej wskazał na nieprawidłowości w prowadzeniu postępowań wykonawczych dotyczących dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz wniósł o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia pełnej realizacji obowiązków nałożonych na organizatorów pieczy zastępczej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości

Informacja rzecznika praw dziecka z badania sytuacji opiekuńczo-wychowawczej oraz prawnej dzieci w wieku 0-6 lat przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej

Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości

Odpowiedź Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej