Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz z wnioskiem o uchwalenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dnia 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka.

W bieżącym roku obchodzimy 25. rocznicę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka oraz 55. rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Polska posiada szczególną legitymację do propagowania i rozpowszechniania idei praw dziecka, gdyż to właśnie nasz kraj był inicjatorem podjęcia prac i przedstawił projekt Konwencji proponując Komisji Praw Człowieka ONZ jego uchwalenie.

Zdaniem Rzecznika, ustanowienie Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, przyczyni się do jeszcze lepszego wypełniania naszych zadań wobec dzieci i pełnego korzystania z przysługujących im praw, szczególnie w zakresie edukacji o prawach dziecka. Służyć ono będzie krzewieniu najlepszych wartości, jakie leżą u podstaw nowoczesnego demokratycznego państwa, takich jak: wychowanie do życia w przyjaźni, szacunek dla odrębności i dla prawa, życzliwej pomocy i współpracy między ludźmi; pokoleniami, społeczeństwami i narodami.

Przyjęcie uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ustanawiającej ten ważny dzień, ugruntuje świadomość, że Polska jest Ojczyzną Praw Dziecka. 

Wystąpienie do Marszałek Sejmu RP