Skip to:

19 maja 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej o podjęcie działań na rzecz dzieci ze zdiagnozowanym ośrodkowym zaburzeniem słuchu - Central Auditory Processing Disorders (CAPD), zmierzających do ujednolicenia rozwiązań proceduralnych, umożliwiających specjalną organizację nauki i metod pracy z tymi dziećmi.

W wystąpieniu Rzecznik Praw Dziecka wskazał, że nie wszystkie poradnie psychologiczno- pedagogiczne kwalifikują ośrodkowe zaburzenie słuchu jako niepełnosprawność dającą podstawę do wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W konsekwencji nie wszystkie dzieci dotknięte taką dysfunkcją mogą korzystać ze specjalnej organizacji i metod pracy z uczniem.

Rzecznik wniósł do Ministra Edukacji Narodowej o podjęcie w toku prac legislacyjnych nad projektem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, działań zmierzających do ujednolicenia rozwiązań proceduralnych, umożliwiających specjalną organizację nauki i metod pracy uczniom ze zdiagnozowanym ośrodkowym zaburzeniem słuchu.

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej

Odpowiedź Ministra Edukacji Narodowej