Skip to:

14 kwietnia 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak po raz kolejny zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do zapewnienia jednakowych uprawnień do ulg przejazdowych dla wszystkich uczniów mających obywatelstwo polskie.

Rzecznik wskazał, że obowiązujące przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 893), nie zapewniają prawa do korzystania z ulg dzieciom posiadającym obywatelstwo polskie, ale uczącym się za granicą Rzeczypospolitej Polskiej oraz dzieciom uczęszczającym do szkół przy przedstawicielstwie dyplomatycznym obcego państwa w Polsce, posiadającym legitymacje szkolne wystawione w języku obcym. Na podstawie tych przepisów legitymację otrzymują tylko uczniowie uczący się w polskich szkołach.

Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka konieczne jest podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do zapewnienia jednakowego dostępu do ulg przejazdowych dla wszystkich dzieci.

Powyższa problematyka była już tematem wystąpienia Rzecznika Praw Dziecka skierowanego w roku 2013 do Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka