Skip to:

22 marca 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przekazał Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej Jolancie Fedak uwagi do projektowanych aktów wykonawczych do ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Rzecznik zwrócił m.in. uwagę na fakt, iż w rozporządzeniu w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych brak jest uregulowań dotyczących zespołów sanitarnych przy salach pobytu dzieci, miejsc na wózki na terenie lokalu, w który mieści się żłobek lub klub czy też zapewnienia możliwości wyjścia na teren mający charakter placu zabaw. W drugim projekcie rozporządzenia - w zakresie programów szkoleń dla opiekunów w żłobku, klubie dziecięcym, dziennego opiekuna i wolontariusza - zabrakło zdaniem Rzecznika poszerzenia treści kształcenia o blok dotyczący praw dziecka.

W opinii Marka Michalaka powyższe kwestie są istotne i powinny być uwzględnione w rozporządzeniach do ustawy "żłobkowej", mają bowiem bardzo duży wpływ na zdrowie i rozwój małego dziecka.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Pracy i Polityki Społecznej