Skip to:

15 października 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego zwracając uwagę na problematykę orzekania przez sądy środka karnego ujętego w art. 41 § 1a kodeksu karnego.

Mając na celu ochronę praw i dobro dziecka, w ocenie Rzecznika Praw Dziecka, należy podjąć działania zmierzające do rozszerzenie tematyki szkoleń dla sędziów orzekających w wydziałach karnych, uwrażliwiające ich na tak ważką tematykę, jaką jest bezpieczeństwo najmłodszych. Zwrócenie uwagi, iż wymieniony środek karny w sposób pełny, wszechstronny i niezależny od innych czynników chroni najmłodszych przed sprawcami tak okrutnych i ciężkich przestępstw, także poprzez zagwarantowanie pracodawcom możliwości skuteczniejszej weryfikacji osób ubiegających się o pracę z dziećmi pod kątem ich predyspozycji i negatywnych przesłanek do podjęcia takiej pracy, byłoby cenną wartością programów szkoleniowych. Ponadto zwrócił się do Pana Ministra z prośbą o rozważenie możliwości dokonania zmian legislacyjnych w dyspozycji art. 41 § 1a kodeksu karnego, tak aby ten środek karny stał się środkiem obligatoryjnym, w przypadku skazania sprawcy czynów o charakterze seksualnym popełnionych na szkodę dzieci.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości

Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości