Skip to:

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, 29 października 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, wystąpił do Przewodniczącej Podkomisji stałej do spraw zdrowia publicznego Beaty Małeckiej-Libery, w sprawie podjęcia działań legislacyjnych w obszarach wymagających poprawy funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej nad dzieckiem.

W wystąpieniu Rzecznik podkreślił, że tylko jednoczesne uregulowanie możliwości sprawdzenia, czy  urodzone dziecko zostało zgłoszone do systemu ochrony zdrowia, nadanie Książeczce Zdrowia Dziecka rangi dokumentu medycznego oraz wykonywanie raz w roku przez lekarza specjalistę badań profilaktycznych według jednolitych standardów, zapewni właściwie zabezpieczenie małoletnich w zakresie opieki zdrowotnej. Rozwiązania te pozwolą także na zminimalizowanie liczby dzieci, które z powodu różnych zaniedbań nie zostały objęte właściwą opieką zdrowotną.

Wskazując obszary wymagające regulacji, Rzecznik jednocześnie przekazał projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, wypracowany przez Zespół roboczy ds. monitorowania losów dziecka, w skład którego wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i eksperci Rzecznika Praw Dziecka.

Zaproponowane rozwiązania prawne wypełniają postulat Rzecznika odnoszący się do rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobów jej przetwarzania, czyli dokumentowania świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez personel medyczny u dziecka.

Wystąpienie do Przewodniczącej Podkomisji stałej do spraw zdrowia publicznego