Skip to:

29 lipca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości o udzielenie informacji dotyczącej postępu prac podjętych w celu ratyfikacji Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych.

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił uwagę, że seksualne wykorzystywanie małoletnich nabiera charakteru przestępczości zorganizowanej i powszechnej. Zapobieganie temu zjawisku wymaga szybkiego podjęcia działań zmierzających do jego wyeliminowania. Konieczne jest zatem jak najszybsze implementowanie postanowień unijnych obejmujących przedmiotową problematykę.

Wystąpienie do Ministra Sprwiedliwości

Odpowiedź Ministra Sprwiedliwości