Skip to:

9 lutego 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej w sprawie realizacji zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”.

Z formalnego punktu widzenia organizacja zajęć wychowania do życia w rodzinie w szkołach nie powinna budzić zastrzeżeń (nauczyciel prowadzący przedmiot jest zobowiązany poinformować rodziców na początku roku szkolnego o sposobie prowadzenia zajęć, a rodzić może zgłosić dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału dziecka w tych lekcjach). Konieczne jest jednak wypracowanie stanowiska, w jakiej formie powinny być prowadzone zajęcia przekazujące uczniom wiedzę o wartościach rodzinnych, życiu seksualnym człowieka, zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji – realizowanych w ramach zajęć edukacyjnych.

Towarzyszące temu zagadnieniu emocje, rozbieżność stanowisk różnych grup społecznych nie służą właściwemu wychowaniu oraz edukacji dzieci i młodzieży. Rzecznik dostrzega potrzebę podjęcia tego tematu i skutecznego rozwiązania problemu.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka

Odpowiedź Ministra Edukacji Narodowej