Skip to:

9 grudnia br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Przewodniczącego Zespołu ds. Programowania Prac Rządu Jacka Cichockiego wniósł o udzielenie informacji w sprawie postępów prac nad zmianami w ustawie o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz wpisania założeń do tego projektu ustawy do Wykazu Prac Legislacyjnych Rady Ministrów.

Zmiany, o które wielokrotnie od 2011 roku wnioskował Rzecznik Praw Dziecka, mają na celu prawne uregulowanie zasad wykonywania zawodu zaufania publicznego, jakim jest zawód psychologa, tak by dobro korzystających z jego pomocy dzieci było chronione w najwyższym stopniu.

Wykazując konieczność pilnego wprowadzenia zmian ustawowych oraz wskazując obszary, w których obecnie obowiązująca ustawa nie funkcjonuje, Rzecznik podkreślił, że kontrole, przeprowadzone w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz analiza wpływających do Biura RPD skarg, jednoznacznie ujawniają problem niedostatecznej jakości pomocy psychologicznej udzielanej dzieciom.

Wystąpienie do Przewodniczącego Zespołu ds. Programowania Prac Rządu

Odpowiedź Sekretarza Stanu Wiceprzewodniczącego Zespołu do Spraw Programowania Prac Rządu