Skip to:

30 października Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Władysława Kosiniaka-Kamysza, wspierając publicznie złożoną deklarację, o podjęcie pilnych działań zmierzających do skrócenia - w ustawie o opiece nad dziećmi do lat trzech - okresu przejściowego dla punktów opieki nad dziećmi działającymi na podstawie obowiązujących przepisów.

Rzecznik Praw Dziecka z ogromnym zaniepokojeniem przyjmuje kolejne informacje i nieprawidłowościach w tzw. formach opieki nad małymi dziećmi. Stawiane zarzuty są bardzo poważne, dotyczą bowiem stosowania przemocy fizycznej i psychicznej względem bardzo małych dzieci. Obecnie punkty opieki, zarejestrowane przed wejściem w życie ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi wieku do lat 3 (czyli przed 4 kwietnia 2011r.), działają jedynie na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a więc nie są ujęte w rejestrach prowadzonych przez wójta, burmistrza, prezydenta.

Marek Michalak od początku przestrzegał, że zapisany w ww. ustawie okres przejściowy jest zbyt długi, a tym samym może spowodować, że dobro dzieci - korzystających z opieki tych placówek - może być zagrożone. W obliczu zdarzeń, które miały miejsce w ostatnich tygodniach, nie sposób kwestionować zasadności skrócenia terminu wskazanego w art. 75 ust. 2 ww. ustawy.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Pracy i Polityki Społecznej