Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak chcąc zbadać problem detencji małoletnich cudzoziemców, wpływu zmian prawnych dokonanych na przestrzeni ostatnich lat - m.in. wprowadzenia wolnościowych środków zabezpieczających postępowania prowadzone wobec cudzoziemców – na liczbę dzieci umieszczanych w strzeżonych ośrodkach, oraz ocenić, czy warunki, które są obecnie zapewniane małoletnim kierowanym do tych placówek, właściwie zabezpieczają prawa dziecka, zwrócił się do Komendanta Głównego Straży Granicznej Marka Łapińskiego o przekazanie informacji w tym zakresie.

Rzecznik Praw Dziecka wielokrotnie podkreślał – posiłkując się stanowiskami wyrażanymi przez Komitet Praw Dziecka, Europejską Sieć Rzeczników Praw Dziecka ENOC oraz inne organizacje i organy międzynarodowe – że umieszczanie dzieci – pozostających pod opieką dorosłych, jak i tych bez opieki – w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców stanowi zawsze naruszenie ich fundamentalnego prawa do wolności osobistej, nigdy nie może być uznane za zgodne z zasadą kierowania się ich najlepszym interesem i poważnie zagraża dalszemu rozwojowi małoletnich.

- Mając jednak na uwadze fakt, że polskie prawo (oraz prawo unijne) wciąż dopuszcza możliwość detencji rodzin z dziećmi oraz małoletnich bez opieki powyżej 15. roku życia (dla celów postępowania w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu), stoję na stanowisku, Rż należy uczynić wszystko, aby pozbawianie małoletnich wolności(dla potrzeb toczących się wobec nich postępowań migracyjno-azylowych) było jak najrzadsze i w jak najmniejszym stopniu negatywnie odbijało się na ich dalszym życiu – zaznaczył Marek Michalak.

Czytaj także:

Dzieci w drodze też mają prawa

Rzecznik w ośrodku dla uchodźców

Rzecznik w wystąpieniu generalnym pyta m.in. o:

- liczbę małoletnich cudzoziemców, wobec których na przestrzeni lat 2014 – 2017 nie kierowano do sądu wniosku o umieszczenie w strzeżonym ośrodku, stosując środki alternatywne do detencji;

- czy na poziomie Komendy Głównej Straży Granicznej wypracowano wytyczne / wskazówki dla terenowych organów Straży Granicznej co do sposobu uwzględniania zasady kierowania się dobrem dziecka przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu środków alternatywnych do detencji / skierowaniu do sądu wniosku o umieszczenie małoletniego w strzeżonym ośrodku;

- działania podejmowane przez funkcjonariuszy / pracowników strzeżonych ośrodków w celu ustalenia – po przyjęciu małoletniego do ośrodka – czy dziecko nie należy do osób, których detencja jest prawnie niedopuszczalna;

- liczbę małoletnich zwolnionych ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców na przestrzeni lat 2014 – 2017 na podstawie postanowienia organu Straży Granicznej;

- najdłuższy i najkrótszy okres pobytu dzieci w poszczególnych strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców;

- liczbę miejsc w strzeżonych ośrodkach, w których umieszczani są małoletni cudzoziemcy;

- porozumienia zawarte z placówkami oświatowymi, których nauczyciele prowadzą zajęcia dydaktyczne dla małoletnich umieszczonych w poszczególnych strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców oraz realizacji tych porozumień;

- dostęp małoletnich umieszczonych w poszczególnych strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców do świadczeń opieki zdrowotnej, a także do specjalistycznych badań, porad i świadczeń (w szczególności lekarza pediatry) oraz do wsparcia psychologicznego;

- działalności komórek ds. edukacyjno-wychowawczych w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców, w których umieszczani są małoletni;

- zamierzenia inwestycyjne Straży Granicznej na rok 2018 i lata kolejne, mające na celu podniesienie standardu pobytu małoletnich w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Komendanta Głównego Straży Granicznej (PDF)

Odpowiedź Komendanta Głównego Straży Granicznej (PDF)

 

Czytaj także:

Dzieci „w drodze”: ochrona ich praw to wyzwanie

VIII Seminarium Korczakowskie w Genewie o dzieciach „w drodze”

O prawach małoletnich cudzoziemców

Dzieci najbardziej narażoną na niebezpieczeństwo grupą uchodźców