Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka skierował wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w którym ponownie zwrócił uwagę na złożony problem ochrony praw małoletnich bezpaństwowców przebywających w Polsce. Małoletni cudzoziemcy o nieustalonym obywatelstwie nie mogą korzystać z pełni praw zagwarantowanych w Konstytucji RP i Konwencji o prawach dziecka.

 

Jak wskazał Marek Michalak: Sytuacja tych dzieci jest szczególnie trudna. Z jednej strony, nie mogą one korzystać z ochrony prawnej państwa, z którego pochodzą lub z którego pochodzą ich rodzice, z drugiej zaś mają poważne trudności w zalegalizowaniu swojego pobytu w Polsce. W ocenie Rzecznika, taki stan rzeczy nie tylko nie pozwala na odnalezienie przez dzieci stabilizacji życiowej, niezbędnej dla ich prawidłowego rozwoju, ale praktycznie – ze względu na nieudokumentowany pobyt małoletnich – uniemożliwia także udzielenie im jakiejkolwiek pomocy ze strony naszego państwa.

Mając powyższe na uwadze, Rzecznik Praw Dziecka w wystąpieniu do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka ponowił swój apel z 29 kwietnia 2016 r. o przyspieszenie prac nad związaniem się przez Polskę postanowieniami Konwencji o statusie bezpaństwowców i Konwencji o ograniczaniu bezpaństwowości. W ocenie Marka Michalaka, przepisy obu ww. umów międzynarodowych znacznie poprawiłyby sytuację małoletnich cudzoziemców nieposiadających żadnego obywatelstwa, ułatwiając legalizację ich pobytu w naszym kraju oraz pozwalając na pełne korzystanie z systemu wsparcia socjalnego, opieki zdrowotnej i edukacji.

Niezależnie od powyższego, aby poprawić sytuację małoletnich bezpaństwowców, Rzecznik zaproponował wprowadzenie zmian do przepisów o wydawaniu bezpaństwowcom polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca. Przedstawienie takiego dokumentu (w sytuacji nieposiadania przez cudzoziemców paszportu kraju pochodzenia) jest warunkiem koniecznym skutecznego złożenia przez rodziców dzieci, ich opiekunów lub kuratora wniosku o udzielenie małoletnim zezwolenia na pobyt w Polsce. 

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji