Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka ponownie apeluje do resortu sprawiedliwości o stworzenie regulacji, które określałyby sposób, formę i warunki prowadzenia wysłuchania dziecka w postępowaniu cywilnym.

Marek Michalak przypomina, że Konwencja o prawach dziecka, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, jak również przepisy Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gwarantują małoletniemu prawo do wysłuchania w sprawach, którego jego dotyczą.

- Dziecko jest centralną postacią w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego jest. Wszelkie czynności w zakresie wysłuchania dziecka powinny być prowadzone z poszanowaniem jego praw, w warunkach zapewniających małoletniemu bezpieczeństwo oraz swobodę wypowiedzi – przekonuje Rzecznik w wystąpieniu do Zbigniewa Ziobry.

RPD zwraca uwagę, że wraz z początkiem 2016 r., w życie weszło rozporządzenie, zgodnie z którym wysłuchanie małoletniego dziecka przeprowadza się - o ile jest to możliwe - w przeznaczonym i przystosowanym do tego celu pomieszczeniu. Jeśli nie ma takiego pomieszczenia w siedzibie sądu, można przeprowadzić wysłuchanie także w spełniającym warunki pomieszczeniu znajdującym się poza budynkiem sądu, w szczególności współpracując w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną praw dzieci.

- Powyższe stanowi tylko jedną z gwarancji realizacji zasady dobra dziecka. Nadal brakuje regulacji, które określałyby sposób, formę i warunki prowadzenia wysłuchania dziecka. Małoletni wysłuchiwany w postępowaniu cywilnym, w przeciwieństwie do dziecka zeznającego w charakterze świadka w postępowaniu karnym, nie ma jasno określonych praw i obowiązków – uważa Marek Michalak.

Rzecznik zwrócił się do Zbigniewa Ziobry o rozważenie zasadności podjęcia dalszych zmian legislacyjnych w celu wzmocnienia ochrony praw dziecka w cywilnych postępowaniach sądowych.  

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości

Odpowiedź MS