Skip to:

15 stycznia 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz o rozważenie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie, że art. 10 ust. 2 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, rozumiany w ten sposób, że w przypadku korzystania z urlopu wychowawczego w celu sprawowania opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje do zasiłku rodzinnego na jedno z tych dzieci, jest niezgodny z Konstytucją i Konwencją o Prawach Dziecka.

Zdaniem Rzecznika, niejasne brzmienie przepisu sprawiło, że w praktyce orzekania o uprawnieniu do dodatku do zasiłku rodzinnego doszło do naruszenia m.in. konstytucyjnej zasady równości oraz zapisanego w Konwencji prawa każdego dziecka do korzystania z systemu zabezpieczenia społecznego, bez jakiejkolwiek dyskryminacji. Jedynie wydanie przez Trybunał Konstytucyjny orzeczenia, potwierdzającego słuszność zarzutów, otworzy drogę do zaskarżenia rozstrzygnięć sądów administracyjnych i organów administracji, niekorzystnych dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka

Odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich