Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 29 grudnia 2008 r. przedstawił Prezesowi Rady Ministrów Donaldowi Tuskowi uwagi, dotyczące oceny systemu ochrony dziecka przed wszelkimi formami przemocy.

Przeprowadzona w Biurze Rzecznika Praw Dziecka analiza dotychczasowych rozwiązań wskazuje na wiele mankamentów w tym zakresie m.in. na:

  • brak spójnego systemu przeciwdziałania przemocy,
  • brak koordynacji i współpracy wszystkich instytucji i organizacji zajmujących się problemem przemocy,
  • brak pełnej ochrony małoletnich do 18 roku życia,
  • brak wyraźnego zakazu stosowania kar cielesnych wobec dzieci,
  • brak regulacji umożliwiających skuteczną walkę z treściami nieodpowiednimi dla dzieci, które pojawiają się w Internecie,
  • nieregulowanie kwestii emisji reklam, zwiastunów kinowych przeznaczonych dla dorosłego widza, przed emisją filmów adresowanych do małoletnich.

Rzecznik Praw Dziecka wyraża nadzieję, że przedstawione uwagi dotyczące oceny systemu ochrony dziecka przed przemocą, zostaną uwzględnione w działaniach Rządu RP, a wprowadzenie systemowych rozwiązań przyczyni się do ograniczenia skali zjawiska przemocy wobec dzieci.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Prezesa Rady Ministrów